Målemetoder i vann

For måling av vannføringer i elver og kanaler benyttes vanligvis tre forskjellige målemetoder; ADCP, Flygel og Saltfortynningsmetoden. Metodene brukes stort sett i alle feltrelaterte hydrologiske miljøer, og hver metode har sine fortrinn under bestemte forhold. Felles for alle metodene er viktigheten av å finne et godt målested slik at feilkilder blir redusert og resultatet best mulig.

ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) er en metode mye brukt i større elver. Instrumentet festes da til båt, og ADCP-en måler vannhastigheter, dyp og areal fortløpende mens båten krysser elva. Vannføringen beregnes som snitt av gjentatte målinger. HydraTeam har flere ulike doppler-instrumenter for ulike formål, og vi har derfor muligheten til å måle alt fra flere tusen kubikk pr sekund og ned til noen få hundre liter.

Flygel-metoden brukes i mindre elver med laminære strømninger og jevne bunnforhold. Dette er den eldste målemetoden for vannføring som brukes i dag, og HydraTeam har et utvalg vanlige flygler og miniflygler for de aller minste bekkene. Vannhastigheten i utvalgte punkter beregnes ut fra propellomdreining og konstanter, og ved hjelp av arealet av tverrsnittet av elva finner man vannføringen.

Saltfortynningsmetoden brukes i turbulente elver hvor de to foregående metodene ikke er egnet. Metoden går i korte trekk ut på å måle vannets ledningsevne over tid. Det injiseres en kjent mengde salt i elva ovenfor målestedet, og ved hjelp av en konstant for vannets evne til å lede strøm, og tiden det tar for elva å stabilisere seg etter injeksjonen, beregnes vannføringen i elva. HydraTeam har flere ulike sett med saltmålingsutstyr fra ulike leverandører.

Publisert av Mikkel Arne Kristiansen

Mikkel Arne Kristiansen har mastergrad i geovitenskap fra UiO / UNIS. Han har praktisk felterfaring fra Svalbard og mye tekniske kompetanse innen it og geografiske informasjonssystemer (GIS) for bl.a. kartlegging av vassdrag, flomsoner og bunntopografi. Han har jobbet som felthydrolog i Hydrateam siden juni 2016.