Vannlinjeberegninger

HydraTeam har mulighet til å ta på seg alt oppmålingsarbeid i forbindelse med vannlinjeberegninger av vassdrag. Vi kan gjøre oppmåling av tverrprofiler, vannføringsmålinger og nivellering av høyder, samt gjøre vannlinjeberegninger. Beregningene kan brukes til å kartlegge flomutsatte områder, eller i forbindelse med påviking av ulike strukturer (bruer, dammer, terskler) langs vassdraget.

Vurdering og plassering av tverrprofiler, vannføringsmålinger til kalibrering av modellen, er noe av de viktigste inngangsdata for å kunne lage en god modell. Vannlinjeberegninger blir utført ved hjelp av HEC-RAS, som er utviklet ved US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Canter. Programmet er en av de mest anvendte modellene innen hydrauliske beregninger i naturlig og kanaliserte elver. Skal en hydraulisk modell være god og pålitelig, bør man kalibrere modellen etter observerte høyder med tilhørende målt vannføring på flere nivåer. Vi har ansatte med lang erfaring med vannlinjebergninger, både 1D og 2D modellering.

Vannlinjeberegninger

Bru