Minstevannføring

Alle konsesjonsgitte vassdragsanlegg med krav om slipp av minstevannføring er pålagt å logge og dokumentere at riktige vannføringer slippes. Vi leverer løsninger for registrering av regulantens slipp av minstevannføring. Det kan være komplette målestasjoner, magasinregistreringer (HRV/LRV), opplysningsskilt, høydebolter, vannstandsskalaer mm.

Det ble i 2016 vedtatt nye retningslinjer for registrering av minstevannføring.

Her følger et lite utdrag fra de nye retningslinjene:

 • Det skal utføres en årlig kontrollmåling av vannføring for å bekrefte vannføringskurven. Ved mistanke om endret forhold mellom vannstand – vannføring, må det gjøres hyppigere målinger for å avklare dette. Kontrollmålingen skal dokumenteres og kunne fremvises på forespørsel fra NVE.
 • Årlig hovedkontroll for å sikre kvalitativt gode data fra stasjonen. Består av nivellement skala / bolt, kontroll av instrument, batterier, sensorer og evt. fjernoverføringsutstyr.
 • Periodisk tilsyn for å forsikre seg om at de registrerte målerverdiene er riktige og unngå tap av data. Består bl.a. av kontroll skala / instrument og kontroll av bestemmende profil (fremmedlegemer / is eller andre forhold som kan påvirke vannstanden). Intervaller for periodisk tilsyn avhenger av valgt instrumenteringsløsning. Enkel løsning krever tilsyn minimum 1 gang per måned.
 • Tiltakshaver skal oppbevare innsamlede data i hele konsesjonsperioden og data må kunne fremlegges på forespørsel fra NVE. Krav til minimum 95 % årlig datafangst og normalt timesoppløsning på dataene.

Disse utdragene er ikke utfyllende, og vi anbefaler alle regulanter med minstevannføringskrav om å lese dokumentene i sin helet.

Fra de forrige retningslinjene gjelder fortsatt følgende:

 • Fra 1.1. 2010 ble alle konsesjonsgitte vassdragsanlegg med krav om slipp av minstevannføring pålagt å logge og dokumentere at riktige vannføringer slippes
 • NVE og allmennheten skal til enhver tid kunne kontrollere at vannslippet er i henhold til vilkårene i vassdragskonsesjonen
 • Vilkåret om slipp av minstevannføring er absolutt, og den pålagte vannføring skal ikke underskrides
 • Kalibrering, kontrollmåling og dokumentasjon på at valgte løsning er dimensjonert for å oppfylle kravene, må kunne fremlegges på forespørsel fra NVE
 • Tiltakshaver er ansvarlig for at valgt arrangement og utstyr fungerer slik at kravene om slipp og dokumentasjon av minstevannføring oppfylles til enhver tid
 • Det er anleggseiers ansvar å innarbeide gode rutiner for sikring av loggførte data. Alle krav skal dokumenteres skriftlig

Fra NVE Veileder 1-2012: Slipp og dokumentasjon av minstevannføring for små vassdragsanlegg med konsesjon

Referanser:

 • Rammer for hvilke oppdrag Hydrologisk avdeling kan påta seg- vedtatt i Direktørmøtet 12.10.2015 (saksnr.: NVE 201502085)
 • Veileder nr 1/2012. Slipp og dokumentasjon av minstevannføring for små vassdragsanlegg med konsesjon (NVE ISSN 1501-0678)
 • Retningslinjer for registrering av vannføring i elver (NVE vedtatt 20.06.2016)
 • Retningslinjer for registrering av konsesjonspålagt minstevannføring (NVE vedtatt 20.06.2016)

IMG_2566

 

 

 

 

Publisert av Kai Fjelstad

Kai Fjelstad, daglig leder og styremedlem i HydraTeam. Utdannet sivilingeniør på NMBU (tidligere NLH) innen hydro- og kommunalteknikk. Han har fordypningsfag innen hydrologi, hydrogeologi og avløpsvannteknikk fra studieperioden. Kai har lang erfaring innen hydrometi og felthydrologi fra både HydraTeam og NVE.