Minstevannføring

Alle konsesjonsgitte vassdragsanlegg med krav om slipp av minstevannføring er pålagt å logge og dokumentere at riktige vannføringer slippes. Vi leverer løsninger for registrering av regulantens slipp av minstevannføring. Det kan være komplette målestasjoner, magasinregistreringer (HRV/LRV), opplysningsskilt, høydebolter, vannstandsskalaer mm.

Målemetoder i vann

For måling av vannføringer i elver og kanaler benyttes vanligvis tre forskjellige målemetoder; ADCP, Flygel og Saltfortynningsmetoden. Metodene brukes stort sett i alle feltrelaterte hydrologiske miljøer, og hver metode har sine fortrinn under bestemte forhold. Felles for alle metodene er viktigheten av å finne et godt målested slik at feilkilder blir redusert og resultatet bestFortsett å lese «Målemetoder i vann»