”HydraTeam er faglig dyktige, fleksible og løsningsorienterte. GLB opplever at HydraTeam tar et helhetlig ansvar for de oppdragene de får og tar egne initiativer for å få løst oppgavene mest mulig effektivt for oppdragsgiver.”

HydraTeam har vært leverandør for GLB siden 2006 og i hovedsak utført løpende oppgaver knyttet til vannføringsmålinger og etablering og drift av hydrologiske målestasjoner. I tillegg har de utført prosjekter innen vannlinjeberegninger, dybdekartlegging og kartlegging av strømningsmønster.

GLB er en interesseorganisasjon for alle vannkraftprodusentene i Glommavassdraget, og eies av 16 medlemmer (kraftselskaper og energiverk). GLB har ansvaret for drift og vedlikehold av 21 reguleringsmagasiner og 5 overføringer og har det operative ansvaret for at vannressursene utnyttes økonomisk optimalt innenfor de gitte rammebetingelsene.

GLB drifter ca 125 hydro-/meteorologiske målestasjoner for å ha kontinuerlig oversikt over nedbør, snø, vannstand og vannføring.

Hans-Christian Udnæs, Avdelingsleder vassdragsdrift

Les mer om GLB

GLB