Alt innen felthydrologi

Velkommen til HydraTeam

HydraTeam har siden 2005 utført prosjekter innen felthydrologi for et bredt spekter kunder innenfor vannkraft og andre reguleringer i vassdrag (vannverk, oppdrettsanlegg m.m.), vei- og øvrig infrastrukturplanlegging, flomsonekartlegging og tidevannsberegninger.

HydraTeam er totalleverandør av hydrologiske tjenester fra planleggingsfasen, gjennomføring av feltarbeid til ferdige utredninger/rapporter. Eksempel kan være etablering av hydrometriske målestasjoner, vannføringsmålinger (minstevannføring), vannlinjeberegninger, profileringer eller flomberegninger. HydraTeam kan også inngå som fagansvarlig innen hydrologi i større utbyggings- og reguleringsprosjekter.

HydraTeam har høy faglig kompetanse og benytter standardiserte målemetoder og anerkjent  måleutstyr for å sikre best mulig resultat.

HydraTeam – Din partner innen felthydrologi

Les mer…

HydraTeam

Aktuelt

HydraTeam – 15 år!

HydraTeam hadde 15 års jubileum i 2020! I løpet av denne perioden har selskapet jobbet i mange vassdrag og med mange spennende oppdrag.

Det har vært en utrolig spennende og opplevelsesrikt arbeidsplass, og samtidig å kunne møte mange oppdragsgivere og nye mennesker i hele landet.

Les mer…

Bunnkartlegging

Etterspørselen etter bunnkartlegging i elver og innsjøer har økt siste årene. Stadig ønsker man en mer detaljert og nøyaktig bunndata som grunnlagsmateriale til ulike prosjekter. Man kan beregne magasinvolum, massvolum eller å kartlegge vanndekt arealer ved ulike nivåer.

HydraTeam har anskaffet nytt utstyr som gjør det mulig å måle inn større magasiner med bedre nøyaktighet.

Les mer…

Sub-bottom profiling

Ofte vil man vite hva bunnen består av, om f.eks. det er løsmasser av sand og grus over fast fjell. «Sub-bottom profiling» er en metode som kan kartlegge bunnsubstrater flere meter under bunn.

HydraTeam kan utføre slike kartlegginger med bruk av akustisk instrument, der man vil vite mer om bunnsubstrat i elver og innsjøer.

Les mer…

Les mer
Dette kan vi bidra med

Våre tjenester

Ofte vil man vite hva bunnen består av, om f.eks. det er løsmasser av sand og grus over fast fjell. «Sub-bottom profiling» er en metode som kan kartlegge bunnsubstrater flere meter under bunn.

Continue Reading

HydraTeam utfører bunnprofilering av elver og innsjøer (magasiner) ved hjelp av ekkolodd/dopplerutstyr og GPS-utstyr. Oppmålingen i vann blir gjort fra gummibåt med påmontert måleutstyr. Målenøyaktigheten for GPS er ved gode satelittforhold på cm-nivå. Dataene blir etterprosessert slik at de blir i NGOs høydesystem og koordinatene i ønsket koordinatsystem.

Continue Reading

Alle konsesjonsgitte vassdragsanlegg med krav om slipp av minstevannføring er pålagt å logge og dokumentere at riktige vannføringer slippes. Vi leverer løsninger for registrering av regulantens slipp av minstevannføring. Det kan være komplette målestasjoner, magasinregistreringer (HRV/LRV), opplysningsskilt, høydebolter, vannstandsskalaer mm.

Continue Reading

HydraTeam har mulighet til å ta på seg alt oppmålingsarbeid i forbindelse med vannlinjeberegninger av vassdrag. Vi kan gjøre oppmåling av tverrprofiler, vannføringsmålinger og nivellering av høyder, samt gjøre vannlinjeberegninger. Beregningene kan brukes til å kartlegge flomutsatte områder, eller i forbindelse med påviking av ulike strukturer (bruer, dammer, terskler) langs vassdraget.

Continue Reading

HydraTeam kan måle tidevannsstrømmer med bruk av dopplerinstrumenter og GPS for å kartlegge energipotensialer langs norskekysten. Vi kan bidra med råd og veiledning, foreslå løsninger og analysere data for mulig energiutnyttelse.

Continue Reading

For måling av vannføringer i elver og kanaler benyttes vanligvis tre forskjellige målemetoder; ADCP, Flygel og Saltfortynningsmetoden. Metodene brukes stort sett i alle feltrelaterte hydrologiske miljøer, og hver metode har sine fortrinn under bestemte forhold. Felles for alle metodene er viktigheten av å finne et godt målested slik at feilkilder blir redusert og resultatet best… Les mer

Continue Reading
Les mer
Referanser

Hva våre kunder sier om oss

Samarbeidet med Hydra Team har tilført oss som utbygger verdifull fagkompetanse som vi vil ha god nytte av både i pågående og fremtidige prosjekter.

”HydraTeam er faglig dyktige, fleksible og løsningsorienterte. GLB opplever at HydraTeam tar et helhetlig ansvar for de oppdragene de får og tar egne initiativer for å få løst oppgavene mest mulig effektivt for oppdragsgiver.”

Blåfall har hatt samarbeid med HydraTeam siden 2009, da vi tok en strategisk beslutninger om at vi i størst mulig grad skal etablere varighetskurver på bakgrunn av vannføringsmålinger i egen elv. HydraTeam utfører disse målingene for oss, dette gjør de til vår fulle tilfredshet.

HydraTeam har siden 2011 bistått Rambøll med flomberegninger, vannlinjeberegninger og feltinstallasjoner i flere store planoppgaver for samferdsel og næringsliv. Typisk for samarbeidet med HydraTeam er rask og målrettet oppgaveforståelse og leveranser i tråd med oppdragsgivers forventninger

ny måleinstrument

Bunnkartlegging av magasiner

Se bunnkart