Målinger

HydraTeam utfører målinger til ulike formål og som brukes til grunnlagsdata til både små og store prosjekter. En kort oversikt på bl.a. hva vi kan måle i elver, innsjø og sjø:

  • Målestasjoner. Hydrometriske målestasjoner eller avløpsstasjoner registrerer vannstanden i elver/kanaler. Kort fortalt består en målestasjon av en loggerenhet med en trykksensor som registrerer vannstanden i et gitt intervall (normalt settes den til å logge hver 1 time) og en målestav på et egnet sted i elven rett ved målestasjonen, og med referansebolt ved målestaven som har en gitt høyde i forhold til målestaven. Ved etablering av en målestasjon, legger vi spesielt fokus på valg av riktig plassering med gode hydrauliske forhold for registrering av vannstand og som gir stor oppløsning ved ulike vannføringer.
  • Vannføringsmålinger. Måling av vannføringer i elver og kanaler benyttes vanligvis tre forskjellige målemetoder; Dopplerinstrumenter, Flygel og Saltfortynningsmetoden. HydraTeam bruker kun kjente standarder (ISO) og metodikker som er godkjent av NVE. Felles for alle metoder, er å finne et godt målested slik at feilkilden blir mindre og resultatet bedre. Vannføringsmålinger gjøres der hvor man ønsker å etablere en vannføringskurve til målestasjonen for å beregne avrenningen fra et område, eller til kontroll av pålagt minstevannføring. Vannføringsmålinger kan også gjøres i forbindelse med revisjon av kraftverk eller produksjonsvann. Les mer…
  • Oppmåling. HydraTeam utfører spesielt oppmåling av elver som f.eks. tverrprofilering, lengdeprofilering og vannlinjer, men også kontroll av vannstander og innmåling/kontroll av referansebolter. Vi måler både i vann og på land. Det brukes GPS-CPOS og Teodolitt(totalstasjon) til oppmålingsarbeid, avhengig hva som skal måles og nøyaktigheten. Oppmåling er gjerne i forbindelse med større prosjekter som ønsker å beregne og kartlegge elvestrekninger. Les mer…
  • Bunnkartlegging. Bunnkartlegging gjøres i forbindelse på steder der man enten ønsker å se topografien av elven/innsjøen eller for å beregne volum(masse). Siste årene har HydraTeam anskaffet nytt utstyr som gjør det mulig å måle inn større magasiner med bedre nøyaktighet. Måleinstrumentet er utstyrt med flere transduser som sender lydsignaler med høy- og lavfrekvents og som mottar retursignal etter å ha truffet bunnen. Måleutstyret er koblet til GPS med egen basestasjon som opererer med en nøyaktighet innenfor cm nivå på målte koordinater (x-y). Les mer…
  • Tidevannsmålinger. Måling av tidevannsstrømmer i forbindelse prosjektering eller for å kartlegge energipotensialer er noen eksempler på oppdrag HydraTeam tidligere har jobbet med. HydraTeam kan måle tidevannsstrømmer ved bruk av dopplerinstrumenter og GPS. Vi kan måle øyeblikksstrømmer ved å krysse smale sund på noen mutter. Man kan se fordelingen av hastigheter i et fargeplott eller som hastighetsvektorer. Det er også mulig å måle over en lengre periode på et gitt sted fra et fastmontert instrument. Med fastmontert instrument (Strømningsvakt) kan man overvåke tidevannsstrøm i forbindelse med innseiling av båter eller til beregning av energipotensialet over tid. Les mer….

Lauskarelva