Beregninger

HydraTeam har jobbet mange år med databehandling fra målestasjoner i hele Norge. Data fra feltstasjonene må alltid kontrolleres og is-reduseres før ferdig døgnserie ligger klart til bruk. Kvaliteten på dataserien avhenger av mange forhold, bl.a. oppløsning av vannstand og antall vannføringsmålinger som ligger til grunn for en god vannføringskurve osv. Det er viktig at grunnlagsdataene er av beste kvalitet for å kunne få optimal resultat på beregningene. Vi kan bistå med følgende beregninger:

Hydrologiske beregninger. Dette innebærer bl.a. å beregne nedbørfelt og feltparametere for et vassdrag, tilrettelegging av datagrunnlag (representative tidsserier for avløp) beregne middelvannføring, alminnelig lavvannføring og 5-persentiler (minstevannføring). Varighetskurver, slukeevne og «sum lavere» (driftstid for kraftverket og nyttbar vannmengde).

Produksjonsberegninger. Produksjonsberegningen gjøres på grunnlag fra hydrologiske beregningene som er avgjørende for nytten av et kraftverk. Nøkkeltall for produksjonsberegningene maks/min slukeevne, vanntap pga. minstevannføring og netto fallhøyde, samt rørgate/rørdimensjoner og turbinens virkningsgrad.

Flomberegninger. Flom kan være avgjørende for mange forhold, slik som dimensjonerende nivå for vanninntak/inntaksdam, bruer/veier og øvrig infrastrukturplanlegging. Flomberegninger gjøres på grunnlag av lang dataserie og med god kvalitet på høye vannstand- og vannføringsregistreringer. Ut fra høyeste registrerte flommen for hvert år gjøres en flomfrekvensanalyse med ulike gjentaksintervaller. Ofte er momentanflommen for 200-års flom som er den dimensjonerende flommen.

Vannlinjeberegninger. HydraTeam har mulighet til å ta på seg alt oppmålingsarbeid i forbindelse med vannlinjeberegninger av vassdrag. Beregningene kan brukes til å kartlegge flomutsatte områder, eller i forbindelse med påvirkning av ulike strukturer (bruer, dammer, terskler) langs vassdraget. Skal vannlinjeberegningene være god og pålitelig, bør man kalibrere modellen etter observerte høyder med tilhørende målt vannføring på flere nivåer. HydraTeam kan utføre alt dette og har ansatte med lang erfaring innen vannlinjeberegninger. Les mer…