Flomsonekartlegging

Flom i Norges elver og vassdrag forårsaker årlig skade på bygg og infrastruktur. Det stilles stadig strengere krav til utbygging i områder nærliggende elver og omfatter blant annet kartlegging av flomsoner, plasseringen av bygg og sikringer mot flomskader (Byggteknisk forskrift, TEK 17).

Flomsonekart
Kartlagt 200-års flom og 200-års flom med klimapåslag i Kvernbekken, Alvdal.

Hydrateam har god erfaring med arbeid innen flomsonekartlegging, flomsoneberegning, vannlinjeberegninger, oppmåling av bunn- og terrengtopografi og flommodellering. Metodene vi benytter følger retningslinjene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og varierer ut i fra feltets geografi og datagrunnlag. Metodene kombinerer blant annet oppmålt terreng- og bunntopografi; modellering- og beregningsverktøy; analyse av avrenningsdata og parametere basert på nedbørsfeltets størrelse og geometri.

Vi har kompetanse og erfaring med alle oppgaver innen beregning av flomvannlinjer, kartlegging av flomsoner, oppmåling av feltgeometri og produksjon av flomsonekart mm.

Flommen når Otta sentrum
Flom i Gudbrandsdalslågen, Otta sentrum høst 2011