Miljøovervåkning

De siste årene har det blitt mer fokus på overvåkning av utslipp fra større anlegg, f.eks. vegbygging og deponering av avfall. Ofte ønsker man en kontinuerlig overvåkning av utslipp til resipienter under byggefasen. Det kan være at man må kunne overvåke pH, turbiditet i tillegg til vannstand/vannføringen og vanntemperatur. HydraTeam har på oppdrag montert 11 målestasjoner med multisensorer i forbindelse med bygging av vindparken på Kvitfjell i Troms. Målestasjonene måler kontinuerlig pH, konduktivitet, temperatur og turbiditeten i 11 småbekker rundt Kvitfjell. Målestasjonene vil stå under hele byggeperioden og er viktig for å kunne dokumentere at miljøpåvirkningen fra anleggsvirksomheten i området.

KvitfjellGraf