Profilering

HydraTeam utfører bunnprofilering av elver og innsjøer (magasiner) ved hjelp av ekkolodd/dopplerutstyr og GPS-utstyr. Oppmålingen i vann blir gjort fra gummibåt med påmontert måleutstyr. Målenøyaktigheten for GPS er ved gode satelittforhold på cm-nivå. Dataene blir etterprosessert slik at de blir i NGOs høydesystem og koordinatene i ønsket koordinatsystem. Fortsett å lese «Profilering»

Minstevannføring

Alle konsesjonsgitte vassdragsanlegg med krav om slipp av minstevannføring er pålagt å logge og dokumentere at riktige vannføringer slippes. Vi leverer løsninger for registrering av regulantens slipp av minstevannføring. Det kan være komplette målestasjoner, magasinregistreringer (HRV/LRV), opplysningsskilt, høydebolter, vannstandsskalaer mm.Fortsett å lese «Minstevannføring»

Vannlinjeberegninger

HydraTeam har mulighet til å ta på seg alt oppmålingsarbeid i forbindelse med vannlinjeberegninger av vassdrag. Vi kan gjøre oppmåling av tverrprofiler, vannføringsmålinger og nivellering av høyder, samt gjøre vannlinjeberegninger. Beregningene kan brukes til å kartlegge flomutsatte områder, eller i forbindelse med påviking av ulike strukturer (bruer, dammer, terskler) langs vassdraget.

Fortsett å lese «Vannlinjeberegninger»

Målemetoder i vann

For måling av vannføringer i elver og kanaler benyttes vanligvis tre forskjellige målemetoder; ADCP, Flygel og Saltfortynningsmetoden. Metodene brukes stort sett i alle feltrelaterte hydrologiske miljøer, og hver metode har sine fortrinn under bestemte forhold. Felles for alle metodene er viktigheten av å finne et godt målested slik at feilkilder blir redusert og resultatet best mulig.

Fortsett å lese «Målemetoder i vann»